Ny framtid för Veberöd – utan Simrishamnsbanan

Inriktningen för Veberöds utveckling är tydlig: Samhället ska fortsätta utvecklas som en levande, attraktiv ort med tydlig identitet.

Veberöd är den tätort utanför Lund som hittills vuxit mest, med cirka 160 nya och färdigställda bostäder mellan 2016 och 2018. Översiktsplanen gör det möjligt att fram till 2040 bygga ytterligare 1 200 bostäder, mest flerbostadshus och radhus. 500 av dessa kan komma till genom förtätning framför allt i det område som kallas Traversen. Om allt verkligen genomförs innebär det att befolkningen kan öka med 2 000–3 000 invånare.

Närheten till naturen är främsta skälet till att människor valt att bosätta sig i Veberöd och byarna runt omkring. Tanken på en trivsam bygemenskap är också en starkt bidragande orsak till att man valt att flytta just hit. Bra pendlingsavstånd till Malmö och Lund och konkurrenskraftiga huspriser är också viktiga faktorer.

Att hitta balansen mellan byutveckling och samtidigt behålla känslan av landet kan vara en nog så delikat uppgift. Trots att förtätningsmöjligheterna ska utredas vill både invånare och beslutsfattare värna om det gröna Veberöd så att friluftslivet kan stärkas, inte minst naturtillgången till Romeleåsen och området längs Veberöds-bäcken.

Även den anrika historien i trakten är betydelsefull för framtiden. Därför
inventerade kommunens stadsantikvarie Henrik Borg och bebyggelseantikvarien Alexander Hansson Veberöds kulturmiljöer. De tittade på bebyggelse, trädgårdar och gatumiljöer tillsammans med personer med anknytning till Veberöd.

Balansakten ska å ena sidan värna Veberöds identitet, kulturmiljö och grönska, samtidigt som den ska bidra till utökat bostadsutbud för livets alla skeden och ett mer levande centrum med bättre mötesplatser, gatumiljöer och torg.

Därför har också invånarna involverats i samtalen om Veberöds utveckling. Först 2014-2016 i dialogprojektet ”Fokus Veberöd” där Veberödsborna, föreningar och det lokala näringslivet, bidrog med sina framtidsdrömmar, allt samlat i en slutrapport tillgänglig på Lunds hemsida.

Men även under planeringsarbetet har Veberödsborna bidragit. Utöver flera öppna träffar har kommunen träffat elever i årskurs 5 för att prata om hur och var de rör sig i Veberöd samt genomfört en webbenkät för att få bättre insyn i vilka grönområden som används och uppskattas av Veberödsborna.

Så i december presenterades en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd. Flera områden berörs:

• Bredda bostadsutbudet med fler bostadsformer.

• Förtätning och utbyggnadsområden i centrala delar som Traversen och Idala-fältet, och i hållplatsnära lägen.

• Utveckla trafik- och kollektivtrafikstruktur för hållbara resor.

• Utöka näringslivet och tillgång till kommersiell och offentlig service.

• Verksamhetsmark föreslås i första hand söder om väg 11. Ett annat alternativet föreslår dessutom verksamhetsmark norr om väg 11 för en större regional satsning (alltså inte för små verksamheter).

Fördjupningen av översiktsplanen tog upp två tänkbara färdvägar; antingen en förtätning av bebyggelsen inom den nuvarande tätorten, på till exempel obebyggda tomter och parkeringsplatser, i så fall med bland annat flerbostadshus. Den andra vägen var att låta Veberöd växa i närheten av tre busshållplatser, då med lite lägre bebyggelse och inte lika tätt.

Politikerna var överens om att en välutvecklad kollektivtrafik med bra turtäthet är nödvändig för att ett samhälle som Veberöd ska vara attraktivt.  Politikerna var dock inte överens om den så kallade Simrishamnsbanan. Tänkt i den kommunövergripande översiktsplanen som ett prioriterat kollektivtrafikstråk för tåg/superbuss, med station mitt i samhället och högklassig kollektivtrafik mot både Lund och Malmö/Köpenhamn.

När fördjupningen av översiktsplanen presenterades i december gick en majoritet i byggnadsnämnden emot planerna där utrymmet för Simrishamnsbanan var orört. Politikerna menade att det inte är någon idé att reservera mark för en framtida järnväg genom Veberöd, eftersom ingen vet om eller när en sådan järnväg kan komma att byggas. Detta innebär att politikerna vill bygga i området som var reserverat för järnväg.

Fördjupningen av översiktsplanen skickades tillbaka och tjänstepersonerna har nu i uppdrag att göra om planen utan att lämna plats för järnvägen. I skrivande stund finns det ingen tidplan för när fördjupningen av översiktsplanen tas upp igen, men efter det är det dags för plansamråd så att Veberödsborna får möjlighet att lämna synpunkter.

Text: Anders Olow
Illustration: Lunds kommun