Samråd om Nöbbelövs utveckling

Översiktsvy över Nöbbelöv. Det är fortfarande planering med breda penseldrag.

Nu är det dags för invånarna i Nöbbelöv att säga sitt om framtiden i sin stadsdel. När nya generationer växer upp förvandlas också gamla stadsdelar, och byggnadsnämnden presenterade sitt framtidsförslag för Nöbbelöv i december.

Nöbbelöv domineras i dag av småhus med blandade upplåtelseformer, men nu ska det förtätas och göras plats för 700 nya bostäder, mer service och förbättringar för cyklister och fotgängare.

Huvuddelen av programrådet ligger i östra och mellersta delen av Nöbbelöv. Området avgränsas av Nöbbelövs torg i norr, av södra stambanan i öster, av Nöbbelövsparkens möte med villabebyggelsen i väster och av Nöbbelövsvägens och Danska parkens möte med villa- och radhusbebyggelsen i söder.

Förslaget är att majoriteten av de nya husen kan ligga längst med Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen och det kommer att finnas plats för både flerfamiljshus, radhus och parhus, men exakt var det ska vara vad är ännu för tidigt att säga något om. 

− Det är fortfarande planering med breda penseldrag, som än så länge har fokuserat på hur mycket det är möjligt att förtäta och vilka konsekvenser det skulle ge. Viktigt är att förslaget stärker stadslivet med tydliga stråk och fler möjligheter till service samtidigt som det ger en bättre trafikmiljö för främst dem som går och cyklar, säger Ole Kasimir, planchef på stadsbyggnadskontoret. 

Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen är i dag utformade närmast som landsvägar som inbjuder till höga hastigheter, tanken är att de ska bli stadsgator som känns trygga också för dem som går och cyklar. Det ska också vara enkelt att röra sig mellan de olika delarna i Nöbbelöv, därför vill man bygga en gång- och cykeltunnel under järnvägen så att Nöbbelöv knyts ihop bättre med Sankt Hans backar och bostadsområdena öster om järnvägen, till exempel Annehem.

Ett långsmalt torg kan förlänga stråket från centrum ut mot Kävlingevägen. Vid torget kan det bli plats för lokaler i bottenplan för att ge mer liv och rörelse. Det kommer också att vara möjligt med en ny förskola och kanske kan det bli en busshållplats i ena änden av torget. 

Om dagens stora och utspridda bilparkeringar till stor del ska försvinna behöver de ersättas och förslaget visar hur några så kallade mobilitetshus kan byggas på strategiska platser i området. I mobilitetshusen ska det finnas plats för vanlig bilparkering, men också annan service till exempel bilpooler och cykelservice.

Nu är det alltså samråd kring förslaget, som därefter går tillbaka till stadsbyggnadskontoret för att i nästa steg förvandlas till mer konkreta detaljplaner.

Sista dag för synpunkter är 31 mars.

Text: Anders Olow
Illustration: Lunds kommun
Framtidens Nöbbelöv
• Cirka 700 nya bostäder
• Förskola med 4–6 avdelningar.
• 3–5 nya parkerings-/mobilitetshus.
• Ny gång- och cykeltunnel under Södra stambanan.
• Förädling av nya och befintliga ”gröna” platsbildningar.
• Utveckling av Nöbbelövs centrum.
Mer info: www.lund.se/planeringnobbelov