Stadsliv ska prägla Lunds eget Västerbro

Arbetet med Lunds nya stadsdel Västerbro tar fart. Under de kommande 20 åren ska det centrumnära industriområdet omvandlas. Upp till 3 900 bostäder planeras tillsammans med nya och befintliga verksamheter, parker, förskolor och grundskola.

Nu kommer Västerbro som nästa stora utvecklingsområde efter Kunskapsstråket och Brunnshög. 

– Det här är ett område med stor potential, inte minst genom sin närhet till både Lund C och stadskärnan, säger Katarina Meier, planarkitekt och planeringsledare för Västerbro.

En del känner till området som Öresundsvägens industriområde. För andra är Lunds nästa stora utvecklingsområde bara något de passerar på väg till Nova.

Mer exakt sträcker sig området från Kung Oskars bro i öster till Fjelierondellen i väster.

Området rymmer i dag främst småindustrier och verksamheter, men på sikt ska här byggas 3 900 nya bostäder, service, verksamheter, småindustrier och förskolor.

Stadsomvandlingen ska ske österifrån, med start i kvarteren närmast Kung Oskars bro. Under 2020 börjar detaljplaneringen av området och om ett par år kan byggnationen starta. Hela omvandlingen beräknas ta minst 20 år.

Industriområdet ska bli en blandad kvartersstad.  Det blir mestadels flerbostadshus i fyra till sex våningar, men även ett fåtal stadsradhus.

I dag rymmer området en bredd av verksamheter – publika lokaler som träningslokaler för padel, gympa och dans samsas med snickeri, bageri, verkstäder och bilhandlare. En del kommer att erbjudas nya adresser men det ska finnas plats för en bredd av småskaliga verksamheter även framöver. Västerbro ska bli en blandad stadsdel.

Stadsdelens historia ska synas, trots tillskott av bebyggelse. En del gamla byggnader som bedömts ha ett kulturhistoriskt värde ska bevaras och ges en ny användning.

– Att bevara en del gamla industribyggnader kommer att bidra till Västerbros karaktär, säger Katarina Meier.

Från öster till väster får stadsdelen en ny ryggrad, Västra Esplanaden. Gatan ska kantas med flerbostadshus, vissa med butiker, caféer och andra verksamheter i markplan. Gatans sträckning är historisk – den blir identisk med Bjärredsbanan, järnvägen som invigdes 1901. Det var en privat järnväg vars syfte bland annat var att ge Lundaborna en möjlighet att ta sig till havet i Bjärred och bada.

Längs Västra Esplanaden ska kollektivtrafik, cykel- och gångtrafikanter prioriteras. Kollektivtrafikens hållplatser läggs nära små platser eller torg och mindre parker. Bilar hänvisas i första hand till andra gator och stadsdelens parkeringsplatser samlas främst i så kallade mobilitetshus som även ska rymma bilpooler, cykelpooler och andra delningstjänster.

Utvecklingen av Västerbro gynnar hela västra Lund. Den nya stadsdelen länkar samman de västra stadsdelarna och kopplingen till stadskärnan blir tydligare.

– Med Västerbro blir Lund större och området blir en levande del av staden, säger Katarina Meier.

En av Sveriges mest intressanta stadsplaner

Katarina Meier, planarkitekt och planeringsledare för Västerbro.

Planeringen för Västerbro är en av Sveriges mest intressanta  just nu. Det tycker Sveriges Arkitekter som därför nominerat Lunds kommun och Västerbro till Planpriset 2019.

En av anledningarna är de ovanliga förutsättningarna. På Västerbro äger kommunen nästan bara gator och parker – övrig mark ägs i dag av 25 privata fastighetsägare. Det har gjort att kommunen tagit ett annat grepp om stadsutvecklingen.

– Vi utvecklar den nya stadsdelen tillsammans med fastighetsägarna, genom avtal, samtal och möten. Vi har bland annat återkommande träffar där vi delar visioner och idéer för området, säger Katarina Meier.

Just de långsiktiga samarbetena med fastighetsägarna och medskapandeprocesser gör att projektet nu nominerats till Planpriset 2019.

Vem som vinner Planpriset 2019 meddelas den 10 mars.

Läs mer på lund.se

Text: Cecilie Östby
Illustration: Lunds kommun
Foto: Lunds kommun
Västerbro i siffror
• 66 hektar utvecklingsområde
• 25 fastighetsägare
• 3 900 nya bostäder*
• 80 000 m2 lokalarea för verksamheter (nya och befintliga)*
• 1 grundskola*
• 4–6 förskolor*
• 1 idrottshall*
• 6 mobilitetshus ovan mark
• 45 000 m2 nya parker*

* Enligt fördjupningen av översiktsplanen